بایگانی‌های دارای کمک فنر جلو GILA (RST) دارای قمقمه - فروشگاه عالی رو