دوچرخه رامبو پسرانه

تماس بگیرید: 02188828418

پشتی،سبد،صندوقدار

تایر پهن

طوقه 3سانت

طبق چهارگوش