دوچرخه کوهستان دنده ای اليمپيا ATX780 سايز 26- سايز فريم 18